SUKLI SA KATAPATAN
 
Bilang isang masugid na kasapi sa lupon ng mga mandirigma kontra kay Kundun, ang mga namamahala ay nagpasiya na bigyan ka ng gantimpala sa iyong tapat na pagsusubaybay at pakikibaka sa daigdig ng MU.
 
Mula 5 ng Marso, taong 2014 sa ganap na 12:00 GMT+3, ang bawat eCoin na iyong bibilhin ay matutumbasan ng kaukulang puntos ng katapatan (LP). Makakukuha ka rin ng puntos kung magpasok ka sa lupon ng mga kasaping bibili ng eCoin. Ang puntos na iyong maiipon ay magagamit mo upang ipamili ng mga bagay na di mo basta makikita sa ordinaryong pamilihan.
Kung maaari'y kumunsulta sa detalye ng mekanismo upang mabigyan ka ng mas malalim na paliwanag.
 
Mekanismo:
 
 1. Sakop - Ang programang ito ay sumasaklaw sa mga sumusunod na server.
  •   Agartha
  •   Meropis
 2. Pagsali - lahat ng manlalaro ay maaaring makasali sa programang ito. Subalit, sila'y dapat pumasok sa isa o lahat ng pamamaraan ng pagsali.
  • ECP (Pagbili ng eCoin) - natatamo sa pamamagitan ng pagbili ng eCoins sa pamamagitan ng GCash, MLHUILLIER, CEBUANA at Merchants. 1 Puntos ng Katapatan (LP - Loyalty Points) bawat transaction ang ipagkakaloob sa manlalaro sa bawat 100 Pesos na naipamili nyo sa isang transaction.
  • MGP (Pag-anyaya sa Mamimili) - natatamo kung ang isang miyembro ay may naanyayang bagong manlalaro at ang bagong manlalaro ay bibili ng naaangkop na eCoin. Sa oras na ang Bagong Manlalaro ay nagpupuno ng impormasyon sa Account Registration Form, ilalagay niya dito ang balidong Referral ID ng NAG-ANYAYA (REFERRER), ang Referral ID ng bawat miyembro ay makikita sa pahina ng Account Profile sa ating website. Mula doon, sa bawat napatunayang pagbili ng Bagong Manlalaro ng 200 Pesos, 1 Puntos ng Katapatan (LP) ang ipagkakaloob sa NAG-ANYAYA (REFERRER).
 3. Paggamit ng Puntos ng Katapatan (LP)- Ang Puntos ng Katapatan ay nasasaklaw ng mga sumusunod na batayan:
  •   Ang Puntos ng Katapatan (LP) ay hindi napapaso.
  •   Hindi naipamimigay sa ibang manlalaro ang Puntos ng Katapatan (LP).
  •   Maaring gamitin ang Putos ng Katapatan (LP) upang bumili ng iba't ibang anik-anik sa Tindahan ng Matatapat sa ating Website.
  •   Ang pagkakaroon at halaga ng bawa't anik-anik ay naayon sa pasya ng mga namamahala.
  •   Lahat ng anik-anik na nabili na ay hindi na maaaring isauli.

 

 
LOYALTY RETURNS
 
As as an active member of the league of warriors against Kundun, the overseers have decided to give you a reward... for your continued support in the struggle against forces of the world of MU.
 
Starting March 5, 2014 at 12:00 GMT+3, each eCoin you will buy will be given an equivalent amount of Loyal Point (LP). If you are able to recruit a member who would be buying eCoins, you would also be earning loyalty points. The points that you would be able to accumulate would allow you to purchase items not normally found in the marketplace.
Please refer to the mechanics for further details.
 
Mechanics:
 
 1. Coverage - The program will be applicable to the following servers:
  •   Agartha
  •   Meropis
 2. Joining- all players are eligible for the program. They must however, qualify for any or all of the following modes applicability:
  • ECP (eCoin Purchase) - achieved when directly purchasing eCoins from GCash, MLHUILLIER, CEBUANA and Merchants. For every 100 Pesos purchased of eCoins and validated, 1 Loyalty Point (LP) will be given to the player.
  • MGP (Member Get Purchase) - achieved when a member's recruit makes validated purchases of eCoins. When a New Member fills in the Account Registration Form, the New Member must fill in the valid Referral ID of the REFERRER, the Referral ID of each member can be found in Account Profile page of our website. Every time the New Member makes a validated purchased of 200 Pesos, 1 Loyalty point will be given to the REFERRER.
 3. Usage of Loyalty Points- Loyalty Points are subject to the following parameters:
  •   Loyalty Points have no expiry.
  •   Loyalty Points are not transferrable.
  •   Loyalty Points may be used to purchase a variety of items in the Loyalty Shop through our Website.
  •   Item availability and price are subject to the decision of management.
  •   No refunds on validated purchases are allowed.


NOTICE: If you used Online method, you will get your Loyalty Points after 90 days, if you want it instant use GCASH, MLHUILLIER, CEBUANA or buy from Merchants.