Pagtanggap Sa Mga Panuntunan

Maligayang pagdating sa MU Philippines. Ang MU Philippines ay nagbibigay serbisyo sa iyo, saklaw ng mga sumusunod na Panuntunan ng Serbisyo o Terms of Service ("TOS"), na maaaring baguhin ng mga namamahala sa anumang oras at walang abiso, batay sa kung ano ang nakikita nilang nararapat. Ikaw ay umaayon na ang patuloy mong paggamit ng Serbisyo (na tinutukoy sa ibaba) matapos man magpatupad ng mga pagbabago ang mga namamahala, ay nangangahulugan ng iyong pagtanggap at pag-ayon sa nabagong TOS. Sa karagdagan, sa paggamit ng mga natatanging serbisyo ng MU Philippines, ikaw at ang MU Philippines ay nasasaklaw sa kung ano mang mga alituntunin at patakaran na naaayon sa serbisyong naturan. Ang mga alituntunin at patakaran an ito ay maaaring ipaskil anumang araw sa pagtakbo ng naturang serbisyo. Lahat ng alituntunin at patakaran ay idaragdag sa TOS alinsunod dito. Maaari ring manaka-nakang mag-alok ng ibang mga serbisyo ang Mu Philippines na nasasaklaw ng bukod na TOS. Ang TOS sa pagkakataong ito ay di maaaring gamitin sa ibang mga serbisyo.


Acceptance Of Terms

Welcome to MU Philippines. MU Philippines provides its service to you, subject to the following Terms of Service ("TOS"), which may be updated by us in our sole discretion from time to time without notice to you. You agree that your continued use of the Service (as defined below) after such update will constitute your acceptance of and agreement to be bound by the updated TOS. In addition, when using particular MU Philippines services, you and MU Philippines shall be subject to any posted guidelines or rules applicable to such services, which may be posted from time to time. All such guidelines or rules are hereby incorporated by reference into the TOS. MU Philippines also may offer other services from time to time that are governed by different Terms of Services. These TOS do not apply to such other services.
 

Paglalarawan Ng Serbisyo


Sa kasalukuyan, ang MU Philippines ay nagbibigay daan sa pagtamasa ng malaking katipunan ng yamang online, kabilang ang iba't ibang kagamitan sa pakikipag-usap, talakayan, pamimili, mga nilalamang bukod-tanging para sa iyo, at mga programang katangi-tangi sa pamamagitan ng lupon ng mga serbisyong kanyang pag-aari (ang "Service/Serbisyo"). Hangga't hindi hayagang tinutukoy, lahat ng mga karagdagang bagay na magpapaganda sa kasalukuyang Serbisyo, kabilang ang paglalabas ng mga bagong pag-aari ng MU Philippines, ay magiging saklaw ng TOS. Naiintindihan mo at inaayunan na ang Serbisyo ay ibinibigay sa kung papaano lamang siya nakalahad at ang MU Philippines ay di tatanggap ng responsibilidad sa pagiging napapanahon, makasalukuyan, paggiging kulang, maling paghahatid, o pagkabigo ng pagtatabi ng anumang usapan o ng mga katangi-tanging nilalaman para sa mga gumagamit.
Upang mapakinabangan ang Serbisyo, kailangan mong makakuha ng daan sa "World Wide Web", direktso man o sa pamamagitan ng mga kagamitang nakakabasa ng mga nilalamang "web-based", at bayaran ang anumang bayarin sa pagkuha ng daan na naturing. Kinikilala mo na ang MU Philippines ay walang pananagutan sa anumang paraan sa iyong pagkuha ng daan sa "World Wide Web". Bukod dito, dapat kang maglaan ng mga nararapat na kagamitan para matamo ang daan papuntang "World Wide Web", dagdag pa ang kompyuter at modem o kung ano mang kagamitan sa iyong pagkuha ng daan. Kinikilala mo rin na ikaw ang natatanging responsable sa pag-setup, pag-configure o pagkakabagay ng hardware, software at anumang kagamitan na iyong kakailanganin upang matamo mo ang Serbisyo.


Description Of Service

MU Philippines currently provides users with access to a rich collection of on-line resources, including, various communications tools, online forums, shopping services, personalized content and branded programming through its network of properties (the "Service"). Unless explicitly stated otherwise, any new features that augment or enhance the current Service, including the release of new MU Philippines properties, shall be subject to the TOS. You understand and agree that the Service is provided "AS-IS" and that MU Philippines assumes no responsibility for the timeliness, currency, deletion, mis-delivery or failure to store any user communications or personalization settings.
In order to use the Service, you must obtain access to the World Wide Web, either directly or through devices that access web-based content, and pay any service fees associated with such access. You acknowledge that MU Philippines is not responsible or liable in any way for your access to the World Wide Web. In addition, you must provide all equipment necessary to make such connection to the World Wide Web, including a computer and modem or other access device. You acknowledge that you are solely responsible for the set-up, configuration or compatibility of the hardware, software and other equipment used by you for obtaining access to the Service.

 
Ang Iyong Mga Obligasyon Sa Pagre-rehistro

Sa pagsasaalang-alang sa Serbisyong matatamo mo, ikaw ay umaayon na: (a) magbigay ng totoo, sakto, bago, at sapat na impormasyon ukol sa iyong sarili na hinihingi sa pag-rehistro mo sa Serbisyo (ang naturang impormasyon ay tutukuyin bilang "Datos ng Rehistro") at (b) panatilihing bago ang "Datos ng Rehistro" para matiyak na ito ay laging totoo, sakto, bago, at sapat. Sakaling magbigay ka ng impormasyon na di totoo, di sakto, di bago, at di sapat, o kaya ang MU Philippines ay magkaroon ng makatuwirang batayan para pagdudahan ang pagiging totoo, sakto, bago, at sapat ng iyong isinumiteng impormasyon, ang MU Philippines ay may karapatang suspindihin o putulin ang iyong account at tangginhan ang kahit ano pa mang kasalukuyan at pang-hinaharap na paggamit ng Serbisyo (o ano mang bahagi nito) na walang pananagutan sa iyo. Isinasangalang-alang ng MU Philippines ang kapakanan ng pagiging pribado ng lahat ng mga gumagamit sa kanyang mga Serbisyo, lalo na ang mga kabataan. Sa kadahilanang ito, ang mga magulang ng mga kabataan na di pa umaabot sa 13-taong gulang, na nagnanais na magamit ng kanilang mga supling ang Serbisyo, ay kinakailangan magbigay ng karampatang gabay. Alinsunod dito, bilang tagapag-alaga na takda ng batas, responsibilidad mong matiyak na ang anumang nilalaman ng Serbisyo (na tinuturing sa Seksyon 6 sa ibaba) ay naaangkop para sa iyong supling.


Your Registration Obligations


In consideration of the Service being made available to you, you agree to: (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Service's registration form (such information being the "Registration Data") and (b) maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or MU Philippines has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, MU Philippines has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Service (or any portion thereof) without any liability to you. MU Philippines is concerned about the safety and privacy of all its users, particularly children. For this reason, parents of children under the age of 13 who wish to allow their children access to the Service must provide proper guidance. Accordingly, as the legal guardian, it is your responsibility to determine whether any of the Services and/or Content (as defined in Section 6 below) are appropriate for your child.

 
Patakaran Ng MU Philippines Sa Pananatiling Pribado Ng Impormasyon

And "Datos ng Rehistro" at ano pa mang impormasyon na may patungkol sa iyo ay napapailalim sa ating Patakaran sa Pagpapanatiling Pribado ng Impormasyon, na nasasklawan naman ng at bahagi nitong TOS. Sa pagbigay ng "Datos ng Rehistro" at ano pa mang impormasyon sa MU Philippines, kinikilala mo na maaaring ibahagi ng MU Philippines ang nasabing datos at impormasyon sa ibang grupo, na nasasaad as Patakaran sa Pagpapanatiling Pribado ng Impormasyon, at ikaw ay naayon sa pagbabahagi na ito.


MU Philippines Privacy Policy

Registration Data and certain other information about you is subject to our Privacy Policy which is incorporated by reference into and made a part of this TOS. By giving the Registration Data and certain other information about yourself to MU Philippines, you agree and acknowledge that MU Philippines may release such information to third parties as specified in the Privacy Policy, and that you give consent to such disclosure.

 
Account Ng Kasapi, Password At Seguridad

Ikaw ay makakatanggap ng password at maitatalaga ang iyong account matapos mong makumpleto ang pagrehistro sa Serbisyo. Ikaw ang responsable sa pagpapanatili ng pagaging lihim ng iyong password at account, at ikaw din ang ganap na responsable sa lahat ng mga gawain na mangyayari gamit ang iyong password o account. Ikaw ay umaayon na (a) agarang ipaaalam sa MU Philippines ang paggamit ng iyong password o account na walang pahintulot sa iyo o ano mang paglabag sa pagiging pribado ng mga ito, at (b) sisisguraduhing lalabas sa iyong account nang maayos sa pagtapos ng bawat sesyon mo sa server. Ang MU Philippines ay hindi maaring managot at hindi mananagot sa anumang mawawala o masisisra dulot ng iyong kabiguan na sumunod dito sa Seksyon 5.


Member Account, Password And Security

You will receive a password and account designation upon completing the Service's registration process. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account, and are fully responsible for all activities that occur under your password or account. You agree to (a) immediately notify MU Philippines of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. MU Philippines cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Section 5.

 
Asal Ng Kasapi

Nauunawan mo at kinikilala na lahat ng impormasyon, datos, teksto, software, tugtog, tunog, larawan, pagguhit, video, mga mensahe, o ano mang bagay ("Nilalaman"), napaskil man para makita ng lahat o pribadong ipinadala sa pamamagitan ng Serbisyo, ay tanging responsibilidad ng tao kung saan nanggaling ang naturang Nilalaman. Ito ay nangangahulugan na ikaw, at hindi MU Philippines, ang sa kabuua'y responsable sa lahat ng Nilalaman na iyong ini-upload, ipinaskil, pinadala bilang sulat, o sa pamamagitan ng Serbisyo at, tulad nito, hindi maaari at hindi kailan man, masisisguro ang pagiging sakto, buo, o kaayusan ng nasabing Nilalaman. Nauunawan mo at kinikilala na sa paggamit ng Serbisyo, ikaw ay maaaring malantad sa mga Nilalaman na makasasama sa loob, mahalay, o di katanggap-tanggap. Sa kahit ano pa mang pagkakataon, ang MU Philippines ay di mananagot sa kahit anong Nilalaman, kasama, ngunit di limitado, sa kahit anong pagkakalantad sa mga Nilalamang nakasasama ng loob, mahalay, o di katanggap-tanggap, mga pagkakamali o pagwawaksi sa kahit anong Nilalaman, o sa anumang mawawala or masisira dulot ng paggamit ng kahit anong Nilalaman na ipinaskil, pinadala ilan sulat, o naipadala sa pamamagitan ng Serbisyo.


Member Conduct

You understand and acknowledge that all information, data, text, software, music, sound, photographs, graphics, video, messages or other materials ("Content"), whether publicly posted or privately transmitted via the Service, are the sole responsibility of the person from which such Content originated. This means that you, and not MU Philippines, are entirely responsible for all Content that you upload, post, email or otherwise transmit via the Service. MU Philippines cannot and does not control or monitor the Content posted via the Service and, as such, cannot and does not guarantee the accuracy, integrity or quality of such Content. You understand and acknowledge that by using the Service, you may be exposed to Content that is offensive, indecent or objectionable. Under no circumstances will MU Philippines be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any exposure to offensive, indecent or objectionable Content, any errors or omissions in any Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted, emailed or otherwise transmitted via the Service.


ACCOUNT VALIDITY

All accounts are valid only assuming the said account is in the state of activeness. Due to high account creation and storage costs, management believes that it must maintain and clean inactive accounts from its database.

All items or data affiliated with a deleted account due to inactivity will be permanently deleted. To keep your accounts recorded as "active", the said account must be used and logged in for at least 1 hour within 365 days.